Szkolenia i Usługi BHP Mielec - mgr Andrzej Bakota

kontakt tel.  663-565-241

Get Adobe Flash player

Ważne Informacje

Podstawa prawna: 

  • art. 237(11) par. 2 ustawy z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z poź. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
    (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 ze zmianami Dz.U. z 2004 r. nr 246, poz. 2468) 
    w związku
    z art. 237(11) par.5 ustawy z dn. 26.06.1974 r. - kodeks pracy, zarządza się. co następuje:
    par. 4 ust. 4 rozporządzenia

" W przypadku, o którym mowa w art. 237(11) par. 2 kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w
ust. 2 pkt 3 lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat".

par. 4 ust 2 pkt 3  rozporządzenia:

"specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyalbo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w słuzbie bhp".